CENTRE URBAIN NORD, IMM YASMINE, BUR N7 B1, 7EME ETAGE TUNIS
71 94 90 00
Gérant
: NESRINE KRIFA