Tunis, Gouvernorat de Tunis, Tunisie
Gérant
: OLFA BEN ACHIBA